do kasy suma: 0,00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPRESMED.PL
(„Regulamin”)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ResMed” lub” „Administrator”) przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu,  korzystających z niego na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego SKLEPRESMED.PL („Regulamin”), a także zasady gromadzenia plików cookies przez ResMed w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

Polityka Prywatności składa się z trzech części:

 • Część I – postanowienia ogólne
 • Część II – informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 • Część III – informacje o gromadzeniu plików cookies
  • Kontakt z ResMed

W sprawach dotyczących Polityki Prywatności można kontaktować się z ResMed z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

 • E-mail: biuro@resmed.pl
 • Poczta tradycyjna lub kontakt osobisty: ResMed Polska sp. z o.o., ul. Pokorna 2/U18a, 00 – 199 Warszawa
  • Zmiany w Polityce Prywatności

ResMed może zmienić postanowienia Polityki Prywatności. W takim wypadku odpowiednio stosuje się § 12 pkt 8 Regulaminu.

 • Definicje

Określenia użyte w Polityce Prywatności, w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, należy rozumieć następująco:

 • „ResMed”, „Administrator” lub „Sprzedawca” - spółka ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2, lok. U18A (00-199) Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000398211, NIP 5272667838, REGON 145839380, o kapitale zakładowym w wysokości 50 500,00 zł;
 • „Klient” - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną;
 • „Konto” – usługa świadczona drogą elektroniczną, indywidualny i autoryzowany profil Klienta, w ramach którego Klient ma możliwość składania Zamówień; pozwala Klientowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie po założeniu Konta;
 • „Regulamin” – Regulamin Sklepu Internetowego SKLEPRESMED.PL, dostępny pod adresem: https://sklepresmed.pl/pl/i/Regulamin-sklepu-internetowego/1
 • „Usługa elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;
 • „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • „Plik cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta, wykorzystywane do umożliwienia korzystania ze Sklepu.
 • „Urządzenie Klienta” – telekomunikacyjne urządzenie końcowe Klient, w tym komputer lub telefon komórkowy.

W pozostałym zakresie należy stosować definicje określone w Regulaminie.

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Inspektor ochrony danych osobowych

ResMed wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta przez ResMed można kontaktować się z inspektorem drogą e-mail na adres: sonia.zimmermann@resmed.de

 • Przetwarzane dane osobowe

W ramach korzystania ze Sklepu przetwarzane są:

 • dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji Konta i (jeśli dotyczy) następnie modyfikowane przez Klienta zgodnie z Regulaminem
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym w ramach Konta) – na podstawie umowy zawartej z ResMed na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu obsługi reklamacji dotyczących usług świadczonych droga elektroniczną – na podstawie obowiązków prawnych ResMed wynikających m.in. z przepisów o ochronie praw konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu obsługi Klientów (w tym odpowiadania na pytania inne niż dotyczące Sklepu lub Konta) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ResMed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu marketingu produktów i usług ResMed (w tym przesyłania informacji, prezentacji, wiadomości oraz spersonalizowanych ofert dotyczących produktów ResMed na wskazany numer telefonu, adres lub adres e-mail) – na podstawie dobrowolnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu analizy danych Klienta na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych w ramach Sklepu – na podstawie dobrowolnej zgody Klienta (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych (w tym wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO) – na podstawie obowiązków prawnych ResMed określonych w RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych) – na podstawie obowiązków prawnych ResMed określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez ResMed przez następujące okresy:

 • przetwarzanie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług elektronicznych zgodnie z Regulaminem oraz obsługi reklamacji, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, finalnego rozpatrzenia reklamacji Klienta lub przedawnienia roszczeń;
 • przetwarzanie w celu obsługi reklamacji dotyczących usług świadczonych droga elektroniczną – dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi reklamacji, przy czym nie dłużej niż do czasu finalnego rozpatrzenia reklamacji Klienta;
 • przetwarzanie w celu obsługi Klienta – dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania;
 • przetwarzanie w celu marketingu produktów i usług ResMed – dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Klienta dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż przez 5 lat od ich pozyskania;
 • przetwarzanie danych w celu analizy danych Klienta na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych w ramach Sklepu – dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Klienta dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż do czasu usunięcia Konta;
 • przetwarzanie danych w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług elektronicznych zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń;
 • przetwarzanie danych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  • Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania niektórych danych (np. danych niezbędnych do rejestracji Konta) może uniemożliwić lub ograniczyć możliwość świadczenie Usług elektronicznych przez ResMed.

Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług ResMed, prowadzenia mailingu lub prowadzenia telemarketingu jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Sklepu. Klient nie ma obowiązku udzielenia takiej zgody lub zgód. Brak udzielenia zgody oznacza, że ResMed nie będzie mogło korzystać z danych osobowych Klienta w celach objętych zgodą.

 • Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ResMed wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług, w tym usługi w zakresie obsługi Sklepu oraz usługi wsparcia technicznego i administracyjnego (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania). Z podmiotami tymi ResMed zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantujące zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których, istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.

ResMed nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 • Prawo do wycofania zgody

Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego ResMed z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta. W sytuacji, w której został wniesiony sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, ResMed nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych Klienta. W przypadku wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w innych celach ResMed nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych Klienta, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Inne prawa Klienta

Klient ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem osobowych Klient przez ResMed.

 • Sposób realizacji praw Klienta

Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie poprzez:

 • zmianę ustawień Konta w panelu służącym do zarządzania wyrażonymi przez Klienta zgodami
 • aktywację linku wypisującego z subskrypcji zawartego w otrzymanym e-mailu zawierającym informacje handlowe
 • kontakt z ResMed lub inspektorem ochrony danych osobowych (pkt 1 i 2.2 Polityki Prywatności)
 1. INFORMACJE O GROMADZENIU PLIKÓW COOKIES
  • Pliki cookies

Plik cookies (inaczej zwany „ciasteczkiem”) to mały plik danych, zazwyczaj plik tekstowy składający się z liter i cyfr, ustawiony przez strony internetowe ResMed (są to tzw. „nasze pliki cookie”) lub inne strony internetowe, które dostarczają treść lub funkcje na stronę interne­tową Sklepu, którą przeglądasz (są one nazywane „plikami cookies osób trzecich”).

Pliki cookies pomagają w lepszym, wygodniej­szym i spersonalizowanym obsługiwaniu na­szych stron internetowych. Pliki cookies pełnią wiele funkcji. Pomagają zapamiętać nazwę Klienta i jego preferencje, analizują, jak dobrze nasze strony internetowe funkcjonują, oraz pozwalają nam polecić treści, które mogą być interesujące dla Klienta.

Pliki cookies można podzielić m.in. na następujące rodzaje:

 • Niezbędne – pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu;
 • Analityczne – pliki cookies, które przechowują informacje o sposobie korzystania z Sklepu stosowane dla poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Sklepu;
 • Funkcjonalne – pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” ustawień wybranych przez Klienta dla ułatwienia korzystania z Sklepu przez Klienta;
 • Reklamowe – pliki cookies, które umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam dla Klienta.
  • Zarządzanie plikami cookies przez Klienta

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zainstalowane w Urządzeniu Klienta („Przeglądarka Internetowa”) umożliwia zarządzanie ustawieniami plików cookies. W zależności od stosowanej Przeglądarki Internetowej, Klient może zmieniać te ustawienia, na przykład by wyłączyć domyślną obsługę plików cookies, ustalić które pliki cookies mają być blokowane lub usunąć zapisane na Urządzeniu Klienta pliki cookies.

Szczegółowe informacje o ustawieniach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej Przeglądarki Internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do stron internetowych niektórych przeglądarek internetowych opisujących sposób zmiany ustawień w zakresie plików cookies:

Zmiany ustawień, w tym ograniczenie stosowania lub rezygnacja ze stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie, a także może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 • Wykorzystanie plików cookies przez Administratora

Administrator może wykorzystywać w ramach Sklepu i świadczenia Usług elektronicznych pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Administratora na Urządzeniu Klienta.

Pliki cookies są stosowane za zgodą Klienta. Klient wyraża zgodę za pomocą ustawień Przeglądarki Internetowej zainstalowanej w jego urządzeniu.

Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych osobowych. W przypadku, w którym dane zapisane w plikach cookies samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami stanowią dane osobowe, stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych określone w pkt 2.

Dane osobowe zawarte w plikach cookies przetwarza się w celach, dla których stosowane są dane pliki cookies, na podstawie odpowiednio:

 • niezbędności przetwarzania tych danych osobowych do realizacji Usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – między innymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies stosowanych do celów konfiguracji technicznej;
 • prawnie uzasadnionego interesu ResMed (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – między innymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies stosowanych do celów bezpieczeństwa i wydajności, wsparcia Klienta lub celów analitycznych;
 • zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – między innymi w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies stosowanych do celów reklamowych.

Dane osobowe zawarte w plikach cookies przetwarza się przez okres określony dla plików cookies.

 • Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora

     Administrator stosuje następujące pliki cookies:

Właściwość

Wartość

PRZEZNACZENIE (funkcja)

SESJA

Nazwa

Shop5

Wygasa (czas przechowywania)

Na końcu sesji

PRZEZNACZENIE (funkcja)

INFORMACJA O COOKIES

Nazwa

cookie_read

Wygasa (czas przechowywania)

2 lata od daty utworzenia

PRZEZNACZENIE (funkcja)

OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTU

Nazwa

Shoper5_lp-pl_PL

Wygasa (czas przechowywania)

Na koniec roku

PRZEZNACZENIE (funkcja)

OCENA PRODUKTU

Nazwa

product_vote_1

Wygasa (czas przechowywania)

Dobę od daty utworzenia

PRZEZNACZENIE (funkcja)

ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ

Nazwa

poll_vote_1

Wygasa (czas przechowywania)

Dobę od daty utworzenia

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl