do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPRESMED.PL
(„Regulamin”)

 

 • 1
  Definicje

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca - spółka ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 26,  (01-208) Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000398211, NIP 5272667838, REGON 145839380, o kapitale zakładowym w wysokości 50 500,00 zł;
 2. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem sklepresmed.pl;
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, jeżeli korzysta ze Sklepu;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 5. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, w tym usługa Koszyka, Konta;
 6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania ze Sklepu zawartą między Kupującym a Sprzedawcą;
 7. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, indywidualny i autoryzowany profil Klienta, w ramach którego Klient ma możliwość składania Zamówień; pozwala Klientowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie po założeniu Konta;
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta;
 9. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający każdemu Klientowi wyświetlanie wybranych przez Klienta Produktów oraz przewidywanego czasu realizacji Zamówienia, a także składanie Zamówień ich modyfikację oraz podsumowanie cen poszczególnych Produktów i ceny wszystkich Produktów łącznie, funkcjonalność ta umożliwia również wpisanie kuponu rabatowego;
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy, w tym wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186);
 11. Dzień roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana w języku polskim między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, trwająca przez czas realizacji Zamówienia;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka;
 14. Materiał – informacje dotyczące kuponów rabatowych do wykorzystania przez Klienta przy dokonywaniu Zamówienia;
 15. Stan Magazynowy – ilość Produktów dostępnych dla Klientów, które mogą zostać przez nich Zamówione;
 16. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, przy wyborze Zamówienia z opcją odbioru osobistego, jest punktem odbioru dla takiego Zamówienia;
 17. Ustawa Prawa Konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 19. Polityka prywatności – oznacza Politykę prywatności dostępną pod adresem https://sklepresmed.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/2, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu;
 20. „Plik cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta, wykorzystywane do umożliwienia korzystania ze Sklepu.
 21. Urządzenie Klienta” – telekomunikacyjne urządzenie końcowe Klienta, w tym komputer lub telefon komórkowy.
 • 2
  POSTANOWIENIA
  OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, w tym:
  1. rejestracji Konta w Sklepie;
  2. składania Zamówień na Produkty oraz realizacji Zamówień, w tym dostarczania zamówionych Produktów i odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  3. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczenie Produktu wolnego od wad jest obowiązkiem Sprzedawcy.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prezentuje Produkty, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz umożliwia jej zawarcie.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Produktem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktu. Opisy Produktów znajdujące się na Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. W przypadku sygnałów dotyczących bezpieczeństwa stosowania Produktów lub w celu uzyskania jakichkolwiek innych informacji prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dołączonymi do Produktu (zawartymi na etykiecie, opakowaniu, instrukcji używania) lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 22 539 22 00. Informacje zamieszczone w Sklepie nie zastępują porady udzielanej przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • 3
  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu bezpłatnie, na rzecz Klientów Usługi elektroniczne, w szczególności: (i) Konto; (ii) Koszyk.
 2. Korzystanie z Koszyka nie wymaga posiadania Konta. Umowa o świadczenie usług elektronicznych Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 3. Rejestracja Konta przebiega następująco, Klient:
  • klika pole „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
  • uzupełnia formularz rejestracji Konta odpowiednimi danymi – podaje adres e-mail i tworzy hasło zabezpieczające oraz zapoznaje się z Regulaminem;
  • Klient wybiera przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
  • Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, w celu zakończenia Rejestracji Klient klika w link potwierdzający Rejestrację przesłany Klientowi na podany adres e-mail przez Sprzedawcę, stanowiący treść automatycznie wysłanej do Klienta wiadomości e-mail.
 4. Klient potwierdzając Rejestrację zgodnie z ust. 2 pkt 4) powyżej oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz będą aktualizowane stosownie do potrzeby. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony, w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Klienta przy użyciu przesłanego linku.
 5. Klient może usunąć Konto w Sklepie. Usunięcie Konta jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku „USUŃ KONTO” w ustawieniach Konta w Sklepie. Usunięcie Konta oznacza wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług elektronicznych prowadzenia Konta i jest możliwe w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i skuteczne z chwilą usunięcia Konta przez Klienta.
 6. Sprzedawca na rzecz Klientów posiadających Konto świadczy bezpłatne Usługi elektroniczne, w szczególności:
  1. umożliwia Klientowi podglądu statusu realizacji Zamówień;
  2. przechowuje i udostępnia Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
  3. umożliwia zamieszczenia w Sklepie opinii o Produktach;
  4. przekazuje Materiały Klientowi.
 7. Z chwilą potwierdzenia Konta i uzyskania dostępu do Sklepu Klient traci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej na podstawie art. 38 pkt 13) Ustawy Prawa konsumenta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Konta przez Klienta osobie trzeciej lub użycie Konta przez osobę trzecią bez nadzoru Klienta.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta, w każdej chwili bez podania przyczyny.
 10. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas trwania Umowy o świadczenie usług elektronicznych, a także nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Klienta.
 11. Do poprawnego działania Sklepu konieczne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, w najnowszej wersji przeglądarki oferowanej przez producenta.
 12. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 13. Do rejestracji Konta, a także składania Zamówień konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 14. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Sprzedawca nie będzie dostarczał Klientowi treści o charakterze bezprawnym.
 • 4
  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 1. Klient przygotowuje Zamówienie poprzez dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”.
 2. Jeżeli liczba Produktów w Koszyku przekracza Stan Magazynowy Sprzedawcy, Kupujący nie będzie mógł skutecznie złożyć Zamówienia, o czym jest niezwłocznie informowany w Sklepie na etapie przygotowywania Zamówienia.
 3. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę. Po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient:
  • loguje się do Konta lub korzysta z możliwości „ZAKUPU BEZ REJESTRACJI”;
  • przy wyborze „ZAKUPU BEZ REJESTRACJI” wypełnia obligatoryjne pola formularza Zamówienia, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; nr telefonu oraz wpisuje ewentualne uwagi do Zamówienia oraz adres dostawy - jeżeli jest inny niż adres podany przez Klienta;
  • wybiera sposób dostawy oraz płatności;
  • akceptuje Regulamin;
  • wpisuje dane do faktury VAT, jeśli są inne niż̇ dane podane w formularzu Zamówienia zgodnie z lit. a powyżej (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  • klika przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP” (do momentu kliknięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia) kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP” powoduje złożenie Zamówienia i powstanie obowiązku zapłaty.
  • W zależności od wyboru sposobu płatności, po kliknięciu przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranej platformy płatniczej w celu dokonania zapłaty za Produkt lub otrzyma komunikat o obowiązku zapłaty przy odbiorze.
 5. Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail w terminie do 3 Dni roboczych od złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 4 powyżej:
  1. wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjmuje Zamówienie do realizacji albo
  2. wiadomość o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na okres jej wykonywania, z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.
 7. Jeżeli dane podane przy składaniu Zamówienia nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia – nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Faktury wysyłane będą̨ na adres e-mail wskazany w Koncie lub wskazany Zamówieniu dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą̨ wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Produktami objętymi Zamówieniem.
 • 5
  CENY PRODUKTÓW
 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. O kosztach wysyłki Klient informowany jest w Sklepie.
 2. Informacja o całkowitym koszcie Zamówienia Produktu przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 3. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który dokonał Zamówienia, przed zmianą cen.
 • 6
  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Klient dokonuje płatności za Zamówione Produkty:
  1. przy odbiorze osobistym Zamówienia:
   1. w Sklepie stacjonarnym;
   2. przelewem internetowym PayU.
  2. przy dostawie kurierem:
   1. za pobraniem;
   2. przelewem internetowym PayU;
 • przelewem tradycyjnym.
 1. Klient, który wybrał płatność przelewem internetowym PayU lub przelewem tradycyjnym obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Produkty w terminie, potwierdzone Zamówienie zostanie anulowane, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail. W takim przypadku uważa się, że Umowa Sprzedaży nie została skutecznie zawarta.
 • 7
  DOSTAWA
 1. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca dostarcza Produkty jako przesyłkę kurierską. Koszty dostarczenia Produktów są podawane podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca dostarcza Produkty tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Klient może osobiście odebrać Zamówienie w Sklepie stacjonarnym. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 5. Czas realizacji Zamówienia (przygotowania Zamówienia i wysyłka przez Sprzedawcę) wynosi do 5 Dni roboczych - od momentu zaksięgowania wpłaty za Zamówienie dokonanej za pośrednictwem przelewu internetowego PayU lub przelewu tradycyjnego lub od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
 6. Czas dostarczenia Zamówienia powinien trwać do 7 Dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu realizacji, jednak termin ten zależy od operatora logistycznego, za którego Sprzedawca nie odpowiada.
 • 8
  REKLAMACJA
 1. Jeżeli Klient wykryje po zakupie wady w Produkcie przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, jeżeli nabyte od Sprzedawcy Produkty zostały objęte gwarancją, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Wszystkie Produkty Sprzedawcy w przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym podlegają procedurze reklamacji.
 2. Klient w opisie reklamacji podaje:
  1. swoje dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres, na który Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na zgłoszoną reklamację – jeżeli jest inny niż adres Klienta),
  2. dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),
  3. kod Produktu,
  4. powód reklamacji, daty wystąpienia wady,
  5. treść żądania - sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 3. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@resmed.pl.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa.
 5. Klientowi przysługuje także prawo do zgłaszania wszelkich uwag, wątpliwości i reklamacji w związku z Usługami elektronicznymi. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@resmed.pl. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta korzystającego z Usług elektronicznych oraz określenie przedmiotu reklamacji i okoliczność uzasadniających reklamację oraz daty wystąpienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • 9
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU
 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie:
  1. pisemnej na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa;
  2. elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@resmed.pl;
 2. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 2
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Produktu Konsumentowi.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, o ile Sprzedawca nie zaproponował osobistego odbioru Produktu od Konsumenta.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa.
 8. Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 10
  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami („Przedsiębiorca”).
 2. Postanowienia § 9 Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień składanych przez Przedsiębiorców.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Przedsiębiorcę z momentem wydania Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Koszty rozładunku (i ewentualne dodatkowe koszty związane z odbiorem Produktu obciążają Przedsiębiorcę).
 5. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Przedsiębiorca nabywający Produkt ma prawo złożyć reklamację w ciągu 48 godzin (2 Dni robocze) od momentu dokonania odbioru zgodnie z 8 ust. 1 - 3 Regulaminu. Jeżeli Przedsiębiorca złoży reklamację warunkami określonymi w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wady Produktu lub inną jego niezgodność z Umową sprzedaży ani za poniesione w związku z tym przez Przedsiębiorcę szkody. Odnośnie do wad, których nie można wykryć w momencie odbioru Produktu, Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić takie wady maksymalnie w ciągu 1 tygodnia od ich wykrycia oraz nie później niż rok od daty odbioru Produktu.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Przedsiębiorcy zgodnie z 8 ust. 4 Regulaminu.
 8. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, jest on zobowiązany do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany/naprawy wadliwej części Produktu wedle swojego uznania, zgodnie z warunkami gwarancji.
 9. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Produktu wolnego od wad lub braków w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji, Przedsiębiorca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia na piśmie, pod rygorem nieważności. Jeżeli wady odnoszą się jedynie do części dostarczonych Produktów, które mogą być odłączone od Produktów wolnych od wad, prawo Przedsiębiorcy do odstąpienia ogranicza się jedynie do Produktów wadliwych.
 10. Jeżeli Przedsiębiorca pomimo ujawnienia wad Produktów akceptuje je, może żądać od Sprzedawcy odpowiedniego obniżenia ceny za wadliwą część Produktów.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty ceny, zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży.
 12. W odniesieniu do Przedsiębiorców Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 11
  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę można kontaktować z inspektorem drogą e-mail na adres sonia.zimmermann@resmed.de
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia Usług elektronicznych na podstawie niezbędności takiego przetwarzania w celu ich świadczenia. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na innych podstawach oraz w innych celach na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 3. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 4. Pliki cookies są stosowane za zgodą Klienta. Klient wyraża zgodę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej w Urządzeniu Klienta.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę oraz zasady gromadzenia plików cookies przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
 • 12
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin został opublikowany w Sklepie Sprzedawcy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu przez pocztę e-mail. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie wywierają jakiegokolwiek wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu ze Sprzedawcą, m.in. kontaktując się z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub z organizacją społeczną, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załączniki:

 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy;
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Szanowni Państwo,

w związku z dokonaniem przez Państwa zakupu Produktu mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa, e-mail: zamowienia@resmed.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną), podając imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponadto, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informujemy, że odpowiadają Państwo tylko za takie zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

________________________

[miejscowość] [data]

____________________

[Imię i Nazwisko Klienta]

____________________

____________________

[Adres Klienta]

Resmed Polska sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 26, (01-208) Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ___________, następujących produktów:

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 □ Numer zamówienia: ________________

 

 

Proszę o zwrot należnych płatności w przypadku odstąpienia od umowy w następujący sposób

 

□ na rachunek bankowy o numerze: __________________________;

 

□ kwota zwrotu: ____________________;

 

 

 

_______________________
podpis Klienta
(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl