do kasy suma: 0,00 zł
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA

 1. Jeżeli Klient wykryje po zakupie wady w Produkcie przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, jeżeli nabyte od Sprzedawcy Produkty zostały objęte gwarancją, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Wszystkie Produkty Sprzedawcy w przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym podlegają procedurze reklamacji.
 2. Klient w opisie reklamacji podaje:
  1. swoje dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres, na który Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na zgłoszoną reklamację – jeżeli jest inny niż adres Klienta),
  2. dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),
  3. kod Produktu,
  4. powód reklamacji, daty wystąpienia wady,
  5. treść żądania - sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 3. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa lub elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@resmed.com
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa.
 5. Klientowi przysługuje także prawo do zgłaszania wszelkich uwag, wątpliwości i reklamacji w związku z Usługami elektronicznymi. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@resmed.pl. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta korzystającego z Usług elektronicznych oraz określenie przedmiotu reklamacji i okoliczność uzasadniających reklamację oraz daty wystąpienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie:
  1. pisemnej na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa;
  2. elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@resmed.pl;
 2. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 2
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Produktu Konsumentowi.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, o ile Sprzedawca nie zaproponował osobistego odbioru Produktu od Konsumenta.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ResMed Polska sp. z o. o., ul. Przyokopowa 26, 01 – 208 Warszawa.
 8. Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami („Przedsiębiorca”).
 2. Postanowienia § 9 Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień składanych przez Przedsiębiorców.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Przedsiębiorcę z momentem wydania Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Koszty rozładunku (i ewentualne dodatkowe koszty związane z odbiorem Produktu obciążają Przedsiębiorcę).
 5. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Przedsiębiorca nabywający Produkt ma prawo złożyć reklamację w ciągu 48 godzin (2 Dni robocze) od momentu dokonania odbioru zgodnie z 8 ust. 1 - 3 Regulaminu. Jeżeli Przedsiębiorca złoży reklamację warunkami określonymi w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wady Produktu lub inną jego niezgodność z Umową sprzedaży ani za poniesione w związku z tym przez Przedsiębiorcę szkody. Odnośnie do wad, których nie można wykryć w momencie odbioru Produktu, Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić takie wady maksymalnie w ciągu 1 tygodnia od ich wykrycia oraz nie później niż rok od daty odbioru Produktu.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Przedsiębiorcy zgodnie z 8 ust. 4 Regulaminu.
 8. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, jest on zobowiązany do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany/naprawy wadliwej części Produktu wedle swojego uznania, zgodnie z warunkami gwarancji.
 9. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Produktu wolnego od wad lub braków w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji, Przedsiębiorca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia na piśmie, pod rygorem nieważności. Jeżeli wady odnoszą się jedynie do części dostarczonych Produktów, które mogą być odłączone od Produktów wolnych od wad, prawo Przedsiębiorcy do odstąpienia ogranicza się jedynie do Produktów wadliwych.
 10. Jeżeli Przedsiębiorca pomimo ujawnienia wad Produktów akceptuje je, może żądać od Sprzedawcy odpowiedniego obniżenia ceny za wadliwą część Produktów.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty ceny, zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży.
 12. W odniesieniu do Przedsiębiorców Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl